Deeper Down than Inside
...
Artists: Karolína Barényiová, Michal Huba, Dávid Koronczi a Dominika Kunzová
Curator: Miroslava Urbanová
Exhibition opening: Tuesday, 4th September 2018, 6pm

Duration: 5.9. – X.Y.2018
Medium Gallery, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

The exhibition Depper Down than Inside presents four distinctive practitioners from fine arts, design and architecture. They probe the permeability of the traditional disciplines and their methods of display (by using virtual reality in the museology), of mental structures and constructs (by questioning of dichotomy nature vs. subject, of perception of time as pure objective quantity or by broadening the concept of community and collaboration to the microbiologic level). In ther examinations, they do not remain on superficial level. Conversely, they are interested in the sediments, that constitute our approach to learning about the world and the processes occuring within.

The exhibited artists were awarded with the Prize of the chancellor of Academy of Fine Arts and Design in Bratislava in 2017.
The project has been made possible by public support from:
Bratislava Self-Governing Region and Ars Bratislavensis.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hlbšie než dovnútra
...

Autorky a autori: Karolína Barényiová, Michal Huba, Dávid Koronczi a Dominika Kunzová
Kurátorka: Miroslava Urbanová
Vernisáž: utorok, 4. septembra 2018 o 18:00

Trvanie výstavy: 5.9. – X.Y.2018
Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Výstava Hlbšie než dovnútrapredstavuje štyri rozmanité umelecké sondy autoriek a autorov z oblastí voľného umenia, dizajnu a architektúry. Prostredníctvom nich skúmajú priepustnosť hraníc klasických disciplín a ich metodologických postupov (využitie virtuálnej reality v muzeológii), či myšlienkových koštrukcií a konštruktov (spochybnenie dichotómie príroda vs. subjekt, vnímania času ako čisto objektívnej veličiny, či rozšírenie ponímania komunity a spolupráce na úroveň mikroorganizmov). Neostávajú na povrchu, naopak, zaujímajú ich sedimenty, ktoré konštituujú náš prístup k poznávaniu sveta a v rámci neho prebiehajúcich procesov.

Vystavené autorky a autori získali Cenu rektora VŠVU v roku 2017.

Tento projekt podporili z verejných zdrojov:
Bratislavský samosprávny kraj a Ars Bratislavensis.

Bližšie informácie: https://www.facebook.com/events/1077936199047100/


Back to Top