Artist's statement, english:
Due to the discursive character of contemporary artistic and philosophical praxis, there arises a need for constant rethinking of one’s opinions across various topics, interest circles and optics. Therefore a socratic conflict becomes an integral part of each personality in a pursuit of understanding via the reading/learning/talking/scrolling… process. There is an ambition in the „Selfish Me(s)“ piece to understand this phenomenon. An equally important aspect of this thought adventure lies in a desire to comprehend the „story-based“ human thinking and in the resolution to use the storytelling practice in the artistic process. To thematize this act of getting lost in the world of informations, there have been used the following pillars: biology / focused on neodarwinistic theories (Richard Dawkins, Anton Markoš,…), the philosophy of critical thinking and the theories of truth (Richard Rorty. Jacques Ranciére, Hito Steyerl,…) and the postmodern relatedness of a story and the truth. Except of the conceptuality and the visuality of the project, I have been interested in rap music - a form of set to music poetry. Language becomes visual, repetitive, meditative yet disruptive. Although the autobiographic basis of the work, there can be felt a general fear of scepsis, brought by the informatively oversaturated post-postmodern reality. Disruption of the intellect is becoming a whole society problem.
The project consists of a set to music narrative poem, interpreted by a rapper Karlo (GUMBGU). This track has become the foundation of a large scale multimedial installation in the In/Out residency centre at the Nová Cvernovka culture hub in Bratislava. It’s been more an environment, a contemplative „slow down/listen/let the thoughts flow…“ set-up,  than an exhibition. 8 identical window pane have been covered with app. 8.000 pcs. of Post–It Notes to create a basic grid, representing the human way of categorising, an attempt to describe reality regularly. Above this grid a videomapping flows, creating a contrast as it is more likely fluent, chaotic, multilayered, organic,… The visitor is offered to get lost somewhere in between the music, lyrics, environment and the video… he/she becomes an integral part of a real-time videoclip.

key words:
#evolutionary theories #neodarwinism #philosophy of critical thinking #philosophy of truth #we are all just stardust #sceticism #videoinstallation #rap 

credits:
Idea, Concept, Texts, Video-storyboard: Dávid Koronczi
Music, Rap: Karlo (karlojetomeno.com)
Video editting: Juraj Mydla


Artist's statement, slovensky:
Vzhľadom na diskurzívnosť súčasnej umeleckej a filozofickej praxe vyvstáva nutnosť neustálej aktualizácie myslenia, naprieč optikami i témami. Prostredníctvom procesu čítania/učenia/rozprávania/počúvania/skrolovania/… sa stáva sokratovský konflikt, tá stará známa skepsa, ešte silnejšou súčasťou tázajúcej sa osobnosti. Ambíciou diela Sebecké Ja(á) je tento fenomén bližšie pochopiť. Rovnako dôležitým aspektom tohto myšlienkového dobrodružstva je chuť poznať ľudské uvažovanie v príbehoch, pochopenie sily tejto umeleckej formy a jej efektívne využitie v procese tvorby. Tematizovanie tohoto „stratenia sa“ vo svete informácií sa opiera o nasledovné piliere: biológia / prevažne neodarwinistické teórie (Richard Dawkins, Anton Markoš,...), filozofia kritického myslenia a pravdy (Richard Rorty, Jacques Ranciére, Hito Steyerl,...) a postmoderná príbuznosť príbehu a pravdy. Z formálneho hľadiska ma, okrem vizuálneho spracovania témy, zaujíma rap, zhudobnená poézia. Jazyk sa stáva vizuálnym, repetitívnym, meditatívnym ale rušivým. Napriek autobiografickosti, ktorá je základom diela Sebecké Ja(á), cítim všeobecný strach zo skepsy, ktorú priniesla post-postmoderná presýtenosť informáciami, optikami, prístupmi. Rozpoltenosť intelektu teda vnímam ako (celo)spoločenský fenomém. 
Dielo pozostáva zo zhudobnenej autorskej naratívnej poémy, ktorú hudobne a interpretačne pretavil do rapovanej skladby raper Karlo (Gumbgu) pod mojou réžiou. Tento „track“ sa stal základom multimediálnej inštalácie v prostredí Novej Cvernovky na Račianskej 78 v Bratislave, v rezidenčnom štúdiu In/Out. Pracujem skôr s určitým environmentom, než „výstavou“. Samotná miestnosť tvorí kontemplatívne prostredie pre intímne vypočutie skladby. Na 8 okenných tabúľ bývalej stredoškolskej učebne je nainštalovaná „kresba“ mriežky, ktorá sa skladá z cca 8.000 nálepiek Post-It Notes. Oni nesú význam ľudskej kategorizácie, snahy o pravidelné popísanie skutočnosti. Tvoria podklad pre projekciu, na okná mapovaného videa, ktoré je naopak fluidné, chaotické, mnohovrstevnaté, organické. Návštevníkovi je ponúknuté stratiť sa niekde medzi hudbou, textom, environmentom a videom… stáva sa súčasťou real-time „videoklipu“.

kľúčové slová:
#evolučná teória #neodarwinizmus #filozofia kritického myslenia  #filozofia pravdy # hviezdny prach si a v hviezdny prach sa obrátiš #skepticizmus #rap #videoinštalácia

credits:
Idea, Koncept, Texty, Video-storyboard: Dávid Koronczi
Hudba, Rap: Karlo (karlojetomeno.com)
Video - strih, postprodukcia: Juraj Mydla
Back to Top