GUTTALKS
X
The Fable of Bean Soup*
...
Poetical degustation #006, 
SKKE231020
...
DAAVS Festival, VUNU Gallery, Košice, Slovakia
20.10.2023 
...
"On Sunday mornings, guys gather in Mr. Peťo's garden. They play marias and drink homemade slivovica. Mr. Peťo always cuts one of them, which is a big celebration, but when he cuts Mr. Šalamaha's hair, it is a particularly festive moment: then Mr. Veľas cooks bean soup, which everyone has been looking forward to since morning."

(Václav Pankovčín, Prípoviedka o fazuľovej polevke, Marakéš, KK Bagala, 2018)
BRUCHOVRAVY (Guttalks) is the format of a composed feast in which we try to connect the accessibility of the experience of good food with the speculative, discursive and poetic nature of contemporary artistic strategies. The pleasure (but also the embarrassment) of dining together is mixed with performativity and theatricality. The project wants to create a festive situation, focusing on the metabolic processes that actively connect us with the surrounding ecosystems.
For the Košice (sixth) edition of this feast, we invited Václav Pankovčín (1968-1999), a representative of Slovak magical realism, to the discussion. During the performative preparation of the meal, the actor Peter Brajerčík will perform a chorus of some of the lines from the short story The Tale of Bean Soup, which was published in the collective collection of the author's short stories under the title Marrakech (KK Bagala, 2018). In our understanding, this text is a celebration of the countryside, friendly love, and above all, imagination. A fantasy that provides respite from the buzz of the present. However, it is not about escapism, burying one's head in the sand. It's about gaining strength and falling in love again with the world, which we can better understand, or at least feel, thanks to our imagination.
...
BRUCHOVRAVY (Guttalks) were initiated by the artist Dávid Koronczi. David Přílučík, Rastislav Kraviansky, Martina Szabóová and Nikola Čemanová took part in the co-creation of its first edition during the residency in June 2021 in Schaubmarov mlyn (SNG, Pezinok, SR). It is a collective work in which the cast is constantly transformed, as is the genre framework of the host itself. Sometimes BRUCHOVRAVY (Guttalks) are catering at art events, other times a poetic performance.

The team of BRUCHOVRAVY (Guttalks) for DAAVS in VUNU, October 2023:
Idea, concept, scenography:
Dávid Koronczi
Production Assistant:
Jaroslav Baláž
Text:
Václav Pankovčín
Dramaturgy:
Peter Brajercik

With costumes:
Zuzana Trtolová
Sound, music:
Erik Pánči

Bass guitar:
Jaroslav Baláž
Performers:
Jaroslav Baláž
Peter Brajercik
Dávid Koronczi
Rastislav Kraviansky
Martina Szabóová
Erik Pánči
Special thanks:
Agáta Kertész
Koloman Kertész Bagala
Nikolas Bernáth
Robert Bernáth
Martin Piaček
Zoja Koronczi

...
BRUCHOVRAVY
X
Prípoviedka o fazuľovej polievke*
...
Poetická degustácia #006, 
SKKE231020
Festival DAAVS, VUNU, Košice 
20.10.2023 

V nedeľu dopoludnia sa v záhrade pána Peťa schádzajú chlapi. Hrajú mariáš a popíjajú domácu slivovicu. Pán Peťo vždy jedného z nich ostrihá, čo je veľká slávnosť, ale keď strihá pána Šalamahu, je to obzvlášť slávnostná chvíľa: vtedy pán Veľas varí fazuľovú polievku, na ktorú sa všetci od rána veľmi tešia.
(Václav Pankovčín, Prípoviedka o fazuľovej poviedke, Marakéš, KK Bagala, 2018)


BRUCHOVRAVY je formát komponovanej hostiny, v ktorej sa snažíme prepájať prístupnosť zážitku z dobrého jedla so špekulatívnosťou, diskurzivitou či poetikou súčasných umeleckých stratégií. Pôžitok (ale aj rozpaky) spoločného stolovania sa v ňom miešajú s performativitou, divadelnosťou. Projekt chce vytvoriť sviatočnú situáciu, zaostretnú na metabolické procesy, ktoré nás aktívne prepájajú s okolitými ekosystémami.
Pre košické (šieste) vydanie tejto hostiny sme si do diskusie prizvali Václava Pankovčína (1968-1999), predstaviteľa slovenského magického realizmu. Počas performatívnej prípravy jedla bude herec Peter Brajerčík refrénicky performovať niektoré z replík krátkej poviedky Prípoviedka o fazuľovej polievke, ktorá vyšla v súbornej zbierke poviedok autora pod názvom Marakéš (KK Bagala, 2018). Tento text je v našom ponímaní oslavou vidieka, priatelskej lásky, a predovšetkým predstavivosti. Fantázie, ktorá poskytuje oddych od bzučania súčasnosti. Nejde však o eskapizmus, ponor hlavy do piesku. Ide o načerpanie síl a znovu zamilovanie sa do sveta, ktorý môžeme vďaka imaginácii lepšie pochopiť, alebo aspoň precítiť. 
...
BRUCHOVRAVY inicioval umelec Dávid Koronczi. Na spolutvorbe jeho prvého vydania počas rezidencie v júni 2021 v Schaubmarovom mlyne (SNG, Pezinok, SR) sa spolupodieľali: David Přílučík, Rastislav Kraviansky, Martina Szabóová a Nikola Čemanová. Je to kolektívne dielo, v ktorom sa obsadenie neustále premieňa, rovnako ako žánrový rámec samotného hostenia. Niekedy sú BRUCHOVRAVY cateringom na umeleckých podujatiach, inokedy zase poetickou performance.

Tím pripravovaných BRUCHOVRÁV pre DAAVS vo VUNU, október 2023:
Idea, koncept, scénografia: 
Dávid Koronczi
Asistent výroby: 
Jaroslav Baláž
Text:
Václav Pankovčín
Dramaturgia:
Peter Brajerčík

Kostýmy: 
Zuzana Trtolová
Zvuk, hudba: 
Erik Pánči

Basgitara: 
Jaroslav Baláž
Performeri*ky: 
Jaroslav Baláž
Peter Brajerčík
Dávid Koronczi
Rastislav Kraviansky
Martina Szabóová
Erik Pánči
Zvláštne poďakovanie (za odporúčenie textu):
Agáta Kertész
foto: Tibor Czitó

Back to Top