OMG
7. & 8. 12. 2018 + 5. & 6. 1. 2019
Former stay of the  Fire Brigade
Dr. Herza 3, 984 01 Lučenec, Slovakia
...
artists:
András Cséfalvay (SK)
Tianzhuo Chen (CN)
Nikita Diakur (RU/DE)
Simona Gottierová (SK)
Endre Koronczi (HU)
Kirsten Lepore (USA)
Tuan Mami (VN)
Marína Abramović po sebe neupratuje (SK)
Erik Pánči (SK)
Emília Rigová (SK)
Tabita Rezaire (FR/GF)
Eleonóra Stanková (SK)
Thomas Yeomans (UK)
Michal Žilinský (SK)
...
curators:
Dávid Koronczi
Juraj Mydla

graphic design:
Tereza Maco

photography:
Radovan Vojenčák
Endre Koronczi
Nina Pacherová

...
The exhibition project of the 10th MEDZIHMLA festival is focused on rituality, paganism, occultism, 💔 under the central theme of "taboo".

The ritual is a space for escapism. It is a distinctly physical space, bodily space where the everyday demand to behave as rational animal recedes, leaving space for body, flesh, feelings. For sensibility, experiencing. 🥀 We call out for gods, we dance, we sing, we go with the flow.. Even outside the traditional environment of rituals - religious celebrations - we find similar types of festivities - morning coffee brewed with specific technology, Sunday sourdough bread baking, working week alcohol flushing down ceremonies, intoxicants baptism and followed by club rebirth ... ‡ 📿 †

Festivities. Celebration. Something special - exclusive.

Rituals do this in two ways. Exclusive as standing opposed to everydayness, everyday life. ‡ 🔗 † At the same time, they serve as tools for the reproduction and (re)confirmation of social normativities. These can exclude individuals not only from participation in rituals, but at the same time deny their freedom in other areas of life. That is why we are interested in paganism as a set of othernesses that are pushed away from the dominant discourse. Not necessarily an Ancient-Roman or Christian.

We are interested in all of those "behind the walls", those pieces of reality that do not have to please the imaginary "everyone".

We all, in different situations and communities, can become outcasts, unwanted or oppressed. We think of festivities as an emancipatory tool. By calling various othernesses pagan (or other generalizing term), one might get better grasp of the world, understand it more easily. Although generalizations bring relief for the majority, someone is always left out.

🧘🏽‍♀️ Diversity therefore often resides in the dark. It is hidden, pushed into a dark corner.

Reappropriation of the concept of paganism, acknowledgement of the exclusion, brings the possibility to speak "from the outside", with a certain distance, to speak differently. Seeing in the dark requires a change of optics.
Darkness, the obscure, dark. 🛸

Dark as opposed to illuminated, lightened, enlightened, ... recognizable. Graspable consciously - or, by the dominant idea of rationality. The occult (from the Latin word occultus "clandestine, hidden, secret") is "knowledge of the hidden" or "knowledge of the paranormal", as opposed to facts and "knowledge of the measurable", usually referred to as science.

Abracadabra. Alchemy. Art.

The presented works do not aim to moralize or educate. They will often speak a fuzzy language of feelings, subjectivities, and speculations. Dark euphoria, dancing upon the complexity of what we all live in. Music of the past and of various futures. Variety of artistic perspectives, across different media, seeks to anchor themselves in this complexity through personal rituals and pseudo-tribal seances. 🗡 We propose an experience that is springing up from curiosity. We are looking for new and better relationships. We uncover connections between the living and non-life, if there is such a border.
...////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OMG
7. & 8. 12. 2018 + 5. & 6. 1. 2019
Industriálny priestor bývalého sídla Dobrovoľného hasičského zboru
Dr. Herza 3, 984 01 Lučenec
...
umelci:
András Cséfalvay (SK)
Tianzhuo Chen (CN)
Nikita Diakur (RU/DE)
Simona Gottierová (SK)
Endre Koronczi (HU)
Kirsten Lepore (USA)
Tuan Mami (VN)
Marína Abramović po sebe neupratuje (SK)
Erik Pánči (SK)
Emília Rigová (SK)
Tabita Rezaire (FR/GF)
Eleonóra Stanková (SK)
Thomas Yeomans (UK)
Michal Žilinský (SK)
...
kurátori:
Dávid Koronczi
Juraj Mydla
...
Výstavný projekt 10. ročníka festivalu MEDZIHMLA sa v područí ústrednej témy „tabu“ zaoberá ritualitou, pohanskosťou, okultizmom. 
Rituál † 🖤 je priestorom pre eskapizmus. 

Je to výrazne telesný priestor, 🐊 živočíšny priestor, kde každodenná požiadavka po bytí racionálnym zvieraťom ustupuje do úzadia a nechávame miesto pre telo, zmyslovosť, pocitovosť. Pre scitlivenie, prežívanie. ‡ 📿 Vzývame bohov, tancujeme, spievame, nechávame sa strhnúť momentom. Aj mimo tradičného prostredia rituálov - náboženskej slávnosti nachádzame podobné typy festivít - napr. ranné pitie výberovej kávy lúhovanej špecifickou technológiou, nedeľné pečenie kváskového chleba, slávnosť splachovania pracovného týždňa alkoholom, či krst opojnými látkami a následné klubové znovuzrodenie… 
Festivita. Oslava. Niečo špeciálne – exkluzívne. 🐁
Rituály také zvyknú byť dvojako. Exkluzívne ₺ ako stojace v opozícii k všednosti, každodennosti. Zároveň však slúžia ako nástroje rozmnožovania a (znovu)potvrdzovania spoločenských zvykov a noriem. ◆ Tie môžu jedincov vylúčiť nielen z možnosti participácie na rituáloch, ale zároveň popierať ich slobodu aj v iných oblastiach života. Preto nás zaujíma pohanskosť ako súbor inakostí vylúčených dominantným diskurzom. Nie nutne tým starorímskym, kresťanským.
Zaujímajú nás všetci tí a tie “za hradbami”, kúsky reality, ktoré nemusia potešiť pomyselného “každého”. ¤¥₺¢
My všetci sa totiž v rôznych situáciách a komunitách môžeme stať vyhnancami a vyhnankyňami, nechcenými či utláčanými. Rozmýšľame nad možnosťami festivity ako emancipačného nástroja. Označením rôznych inakostí za pohanské (alebo iným zovšeobecňujúcim pojmom), sa môže svet pre niekoho stať (zdať) zrozumiteľnejším, uchopitelnejším. 🌀 Avšak aj keď zovšeobecnenia prinášajú útechu väčšine, zákonite niekto ostáva z kola von. 
Rôznorodosť takto často nachádzame mimo pohľadu. Je skrytá, zahnaná do tmavého kúta. 🗻
Znovu-uchopenie pojmu pohanskosti, priznanie vylúčenosti, prináša možnosť hovorenia “spoza”, s určitým odstupom, hovorenia inak. Vidieť v tme vyžaduje zmenu optiky.
Tma, tmavé, temné. 🥀
Temné ako opozitum osvetleného, osvieteného, osvietenského,... poznateľného. Uchopiteľného rozumom - resp. dominantnou predstavou o rozumnosti. Okultizmus (z latinského occultus - "tajné, skryté"), teda “znalosť skrytého”, alebo "znalosť nadprirodzeného". To všetko v opozícii k "poznaniu merateľného", ktoré zvyčajne označujeme pojmom veda. 
Čáry-máry. 🦇 Alchýmia. Umenie.
Diela, ktoré budú prezentované nechcú moralizovať či edukovať. Budú hovoriť často nejasným jazykom pocitov, subjektivity a špekulácie. 
Temná eufória, tanec nad komplikovanosťou súčasného, čo všetci žijeme.❡ Hudba minulosti i rôznych budúcností. 

Diela autoriek a autorov, naprieč médiami hľadajú ukotvenie v tejto komplexite pomocou osobných rituálov a pseudokmeňových seáns. 

Načrtávame zážitok, ktorý pramení v zvedavosti, hľadáme nové a lepšie vzťahy, odkrývame spojenia živého a neživého, ak teda existuje takáto hranica.
...
Výstavu sme pripravili pre 10. ročník medzinárodného, multižánrového festivalu MEDZIHMLA.


10th MEDZIHMLA festival
7. - 8. december 2018
Lučenec
...
artistic direction: Peter Balko, Veronika Čillagová, Dávid Koronczi, Juraj Mydla, Martina Szabóová
production: Martina Szabóová, Veronika Čillagová, Jaroslav Baláž
fundrising: Zuzana Jakubová
graphic design: Tereza Maco
partners: The City of Lučenec, LUKUS, Slovak Art Council (Fond na podporu umenia)

Back to Top